இந்தியா அண்மையில் நிலவுக்கு அனுப்பிய செயற்கைக்கோள் பெயர் யாது

இந்தியா 2023, ஜூலை 14 அன்று நிலவுக்கு அனுப்பிய செயற்கைக்கோள் பெயர் சந்திரயான்-3. இது சந்திரயான்-2 செயற்கைக்கோளுக்குப் பிறகு இந்தியா அனுப்பிய இரண்டாவது செயற்கைக்கோள் ஆகும். சந்திரயான்-3 நிலவின் தென் துருவத்தில் தரைப்படவும், அங்குள்ள நீர் இருப்பதை ஆராய்கவும் உதவும்.

  • Post category:Tamil
  • Reading time:1 mins read