અડગ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | aḍaga Opposite Word in Gujarati

અડગ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ (ગુજરાતી) : aḍaga Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
અડગચલિત
aḍagachalita

અડગ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | aḍaga Virodhi Shabd in Gujarati

અડગ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ચલિત છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

અડગ નો વિરોધી શબ્દ ચલિત છે.

અડગ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “aḍaga” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘અડગ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘અડગ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘અડગ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને અડગ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘અડગ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘અડગ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of aḍaga in Gujarati, Virudharthi Shabd of aḍaga, અડગ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of aḍaga in Gujarati, અડગ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘અડગ’, Here get the opposite word (antonym) of aḍaga (અડગ). The word antonym of “aḍaga (અડગ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “aḍaga” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “aḍaga (અડગ)”. If you’re looking for the antonym of “aḍaga” in Gujarati, this is the place to find it.