આદ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | Ādra Opposite Word in Gujarati

આદ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ (ગુજરાતી) : Ādra Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
આદ્રશુષ્ક
Ādraśuṣka

આદ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | Ādra Virodhi Shabd in Gujarati

આદ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શુષ્ક છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

આદ્ર નો વિરોધી શબ્દ શુષ્ક છે.

આદ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Ādra” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘આદ્ર નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘આદ્ર’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘આદ્ર શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને આદ્ર અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘આદ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘આદ્ર’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Ādra in Gujarati, Virudharthi Shabd of Ādra, આદ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Ādra in Gujarati, આદ્ર નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘આદ્ર’, Here get the opposite word (antonym) of Ādra (આદ્ર). The word antonym of “Ādra (આદ્ર)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Ādra” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Ādra (આદ્ર)”. If you’re looking for the antonym of “Ādra” in Gujarati, this is the place to find it.