ગર્વ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | garva Opposite Word in Gujarati

ગર્વ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ (ગુજરાતી) : garva Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
ગર્વનમ્રતા
garvanamratā

ગર્વ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | garva Virodhi Shabd in Gujarati

ગર્વ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નમ્રતા છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

ગર્વ નો વિરોધી શબ્દ નમ્રતા છે.

ગર્વ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “garva” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘ગર્વ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘ગર્વ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘ગર્વ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને ગર્વ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘ગર્વ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘ગર્વ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of garva in Gujarati, Virudharthi Shabd of garva, ગર્વ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of garva in Gujarati, ગર્વ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘ગર્વ’, Here get the opposite word (antonym) of garva (ગર્વ). The word antonym of “garva (ગર્વ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “garva” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “garva (ગર્વ)”. If you’re looking for the antonym of “garva” in Gujarati, this is the place to find it.