ગાફેલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | gāphēla Opposite Word in Gujarati

ગાફેલ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ (ગુજરાતી) : gāphēla Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
ગાફેલસાવચેત
gāphēlasāvachēta

ગાફેલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | gāphēla Virodhi Shabd in Gujarati

ગાફેલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સાવચેત છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

ગાફેલ નો વિરોધી શબ્દ સાવચેત છે.

ગાફેલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “gāphēla” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘ગાફેલ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘ગાફેલ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘ગાફેલ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને ગાફેલ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘ગાફેલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘ગાફેલ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of gāphēla in Gujarati, Virudharthi Shabd of gāphēla, ગાફેલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of gāphēla in Gujarati, ગાફેલ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘ગાફેલ’, Here get the opposite word (antonym) of gāphēla (ગાફેલ). The word antonym of “gāphēla (ગાફેલ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “gāphēla” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “gāphēla (ગાફેલ)”. If you’re looking for the antonym of “gāphēla” in Gujarati, this is the place to find it.