જોડાણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | jōḍāṇa Opposite Word in Gujarati

જોડાણ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ (ગુજરાતી) : jōḍāṇa Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
જોડાણભંગાણ
jōḍāṇabhaṅgāṇa

જોડાણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | jōḍāṇa Virodhi Shabd in Gujarati

જોડાણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ભંગાણ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

જોડાણ નો વિરોધી શબ્દ ભંગાણ છે.

જોડાણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “jōḍāṇa” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘જોડાણ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘જોડાણ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘જોડાણ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને જોડાણ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘જોડાણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘જોડાણ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of jōḍāṇa in Gujarati, Virudharthi Shabd of jōḍāṇa, જોડાણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of jōḍāṇa in Gujarati, જોડાણ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘જોડાણ’, Here get the opposite word (antonym) of jōḍāṇa (જોડાણ). The word antonym of “jōḍāṇa (જોડાણ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “jōḍāṇa” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “jōḍāṇa (જોડાણ)”. If you’re looking for the antonym of “jōḍāṇa” in Gujarati, this is the place to find it.