દંડ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | daṇḍa Opposite Word in Gujarati

દંડ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ (ગુજરાતી) : daṇḍa Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
દંડપુરસ્કાર
daṇḍapuraskāra

દંડ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | daṇḍa Virodhi Shabd in Gujarati

દંડ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પુરસ્કાર છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

દંડ નો વિરોધી શબ્દ પુરસ્કાર છે.

દંડ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “daṇḍa” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘દંડ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘દંડ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘દંડ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને દંડ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘દંડ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘દંડ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of daṇḍa in Gujarati, Virudharthi Shabd of daṇḍa, દંડ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of daṇḍa in Gujarati, દંડ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘દંડ’, Here get the opposite word (antonym) of daṇḍa (દંડ). The word antonym of “daṇḍa (દંડ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “daṇḍa” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “daṇḍa (દંડ)”. If you’re looking for the antonym of “daṇḍa” in Gujarati, this is the place to find it.