દીર્ઘ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | dīrgha Opposite Word in Gujarati

દીર્ઘ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ (ગુજરાતી) : dīrgha Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
દીર્ઘહ્સ્વ
dīrghahsva

દીર્ઘ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | dīrgha Virodhi Shabd in Gujarati

દીર્ઘ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ હ્સ્વ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

દીર્ઘ નો વિરોધી શબ્દ હ્સ્વ છે.

દીર્ઘ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “dīrgha” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘દીર્ઘ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘દીર્ઘ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘દીર્ઘ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને દીર્ઘ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘દીર્ઘ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘દીર્ઘ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of dīrgha in Gujarati, Virudharthi Shabd of dīrgha, દીર્ઘ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of dīrgha in Gujarati, દીર્ઘ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘દીર્ઘ’, Here get the opposite word (antonym) of dīrgha (દીર્ઘ). The word antonym of “dīrgha (દીર્ઘ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “dīrgha” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “dīrgha (દીર્ઘ)”. If you’re looking for the antonym of “dīrgha” in Gujarati, this is the place to find it.