ફતેહ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | Phatēha Opposite Word in Gujarati

ફતેહ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ (ગુજરાતી) : Phatēha Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
ફતેહહાર
Phatēhahāra

ફતેહ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | Phatēha Virodhi Shabd in Gujarati

ફતેહ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ હાર છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

ફતેહ નો વિરોધી શબ્દ હાર છે.

ફતેહ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Phatēha” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘ફતેહ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘ફતેહ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘ફતેહ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને ફતેહ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘ફતેહ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘ફતેહ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Phatēha in Gujarati, Virudharthi Shabd of Phatēha, ફતેહ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Phatēha in Gujarati, ફતેહ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘ફતેહ’, Here get the opposite word (antonym) of Phatēha (ફતેહ). The word antonym of “Phatēha (ફતેહ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Phatēha” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Phatēha (ફતેહ)”. If you’re looking for the antonym of “Phatēha” in Gujarati, this is the place to find it.