મુખ્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | mukhya Opposite Word in Gujarati

મુખ્ય નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ (ગુજરાતી) : mukhya Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
મુખ્યગૌણ
mukhyagauṇa

મુખ્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | mukhya Virodhi Shabd in Gujarati

મુખ્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગૌણ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

મુખ્ય નો વિરોધી શબ્દ ગૌણ છે.

મુખ્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “mukhya” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘મુખ્ય નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘મુખ્ય’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘મુખ્ય શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને મુખ્ય અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘મુખ્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘મુખ્ય’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of mukhya in Gujarati, Virudharthi Shabd of mukhya, મુખ્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of mukhya in Gujarati, મુખ્ય નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘મુખ્ય’, Here get the opposite word (antonym) of mukhya (મુખ્ય). The word antonym of “mukhya (મુખ્ય)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “mukhya” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “mukhya (મુખ્ય)”. If you’re looking for the antonym of “mukhya” in Gujarati, this is the place to find it.