મૂક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | mūka Opposite Word in Gujarati

મૂક નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ (ગુજરાતી) : mūka Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
મૂકવાચાળ
mūkavācāḷa

મૂક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | mūka Virodhi Shabd in Gujarati

મૂક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વાચાળ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

મૂક નો વિરોધી શબ્દ વાચાળ છે.

મૂક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “mūka” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘મૂક નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘મૂક’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘મૂક શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને મૂક અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘મૂક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘મૂક’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of mūka in Gujarati, Virudharthi Shabd of mūka, મૂક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of mūka in Gujarati, મૂક નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘મૂક’, Here get the opposite word (antonym) of mūka (મૂક). The word antonym of “mūka (મૂક)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “mūka” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “mūka (મૂક)”. If you’re looking for the antonym of “mūka” in Gujarati, this is the place to find it.