લૂંટારો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | lūṇṭārō Opposite Word in Gujarati

લૂંટારો નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ (ગુજરાતી) : lūṇṭārō Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
લૂંટારોશાહુકાર
lūṇṭārōśāhukāra

લૂંટારો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | lūṇṭārō Virodhi Shabd in Gujarati

લૂંટારો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શાહુકાર છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

લૂંટારો નો વિરોધી શબ્દ શાહુકાર છે.

લૂંટારો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “lūṇṭārō” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘લૂંટારો નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘લૂંટારો’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘લૂંટારો શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને લૂંટારો અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘લૂંટારો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘લૂંટારો’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of lūṇṭārō in Gujarati, Virudharthi Shabd of lūṇṭārō, લૂંટારો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of lūṇṭārō in Gujarati, લૂંટારો નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘લૂંટારો’, Here get the opposite word (antonym) of lūṇṭārō (લૂંટારો). The word antonym of “lūṇṭārō (લૂંટારો)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “lūṇṭārō” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “lūṇṭārō (લૂંટારો)”. If you’re looking for the antonym of “lūṇṭārō” in Gujarati, this is the place to find it.