વ્યાકુળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | Vyākuḷa Opposite Word in Gujarati

વ્યાકુળ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ (ગુજરાતી) : Vyākuḷa Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
વ્યાકુળઉત્સાહિત
Vyākuḷautsāhita

વ્યાકુળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | Vyākuḷa Virodhi Shabd in Gujarati

વ્યાકુળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઉત્સાહિત છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

વ્યાકુળ નો વિરોધી શબ્દ ઉત્સાહિત છે.

વ્યાકુળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Vyākuḷa” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘વ્યાકુળ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘વ્યાકુળ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘વ્યાકુળ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને વ્યાકુળ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘વ્યાકુળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘વ્યાકુળ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Vyākuḷa in Gujarati, Virudharthi Shabd of Vyākuḷa, વ્યાકુળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Vyākuḷa in Gujarati, વ્યાકુળ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘વ્યાકુળ’, Here get the opposite word (antonym) of Vyākuḷa (વ્યાકુળ). The word antonym of “Vyākuḷa (વ્યાકુળ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Vyākuḷa” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Vyākuḷa (વ્યાકુળ)”. If you’re looking for the antonym of “Vyākuḷa” in Gujarati, this is the place to find it.