સંનિષ્ઠ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | Sanniṣṭha Opposite Word in Gujarati

સંનિષ્ઠ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ (ગુજરાતી) : Sanniṣṭha Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
સંનિષ્ઠઘનિષ્ઠ
Sanniṣṭhaghaniṣṭha

સંનિષ્ઠ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | Sanniṣṭha Virodhi Shabd in Gujarati

સંનિષ્ઠ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઘનિષ્ઠ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

સંનિષ્ઠ નો વિરોધી શબ્દ ઘનિષ્ઠ છે.

સંનિષ્ઠ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Sanniṣṭha” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘સંનિષ્ઠ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘સંનિષ્ઠ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘સંનિષ્ઠ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને સંનિષ્ઠ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘સંનિષ્ઠ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘સંનિષ્ઠ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Sanniṣṭha in Gujarati, Virudharthi Shabd of Sanniṣṭha, સંનિષ્ઠ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Sanniṣṭha in Gujarati, સંનિષ્ઠ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘સંનિષ્ઠ’, Here get the opposite word (antonym) of Sanniṣṭha (સંનિષ્ઠ). The word antonym of “Sanniṣṭha (સંનિષ્ઠ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Sanniṣṭha” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Sanniṣṭha (સંનિષ્ઠ)”. If you’re looking for the antonym of “Sanniṣṭha” in Gujarati, this is the place to find it.