સર્વાંગી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | sarvāṅgī Opposite Word in Gujarati

સર્વાંગી નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ (ગુજરાતી) : sarvāṅgī Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
સર્વાંગીએકાંગી
sarvāṅgīēkāṅgī

સર્વાંગી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | sarvāṅgī Virodhi Shabd in Gujarati

સર્વાંગી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એકાંગી છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

સર્વાંગી નો વિરોધી શબ્દ એકાંગી છે.

સર્વાંગી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “sarvāṅgī” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘સર્વાંગી નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘સર્વાંગી’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘સર્વાંગી શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને સર્વાંગી અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘સર્વાંગી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘સર્વાંગી’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of sarvāṅgī in Gujarati, Virudharthi Shabd of sarvāṅgī, સર્વાંગી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of sarvāṅgī in Gujarati, સર્વાંગી નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘સર્વાંગી’, Here get the opposite word (antonym) of sarvāṅgī (સર્વાંગી). The word antonym of “sarvāṅgī (સર્વાંગી)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “sarvāṅgī” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “sarvāṅgī (સર્વાંગી)”. If you’re looking for the antonym of “sarvāṅgī” in Gujarati, this is the place to find it.