સૂક્ષ્મ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | sūkṣma Opposite Word in Gujarati

સૂક્ષ્મ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ (ગુજરાતી) : sūkṣma Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
સૂક્ષ્મવિરાટ
sūkṣmavirāṭa

સૂક્ષ્મ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું છે (ગુજરાતી) | sūkṣma Virodhi Shabd in Gujarati

સૂક્ષ્મ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વિરાટ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

સૂક્ષ્મ નો વિરોધી શબ્દ વિરાટ છે.

સૂક્ષ્મ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “sūkṣma” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘સૂક્ષ્મ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘સૂક્ષ્મ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘સૂક્ષ્મ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને સૂક્ષ્મ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘સૂક્ષ્મ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘સૂક્ષ્મ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of sūkṣma in Gujarati, Virudharthi Shabd of sūkṣma, સૂક્ષ્મ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of sūkṣma in Gujarati, સૂક્ષ્મ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘સૂક્ષ્મ’, Here get the opposite word (antonym) of sūkṣma (સૂક્ષ્મ). The word antonym of “sūkṣma (સૂક્ષ્મ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “sūkṣma” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “sūkṣma (સૂક્ષ્મ)”. If you’re looking for the antonym of “sūkṣma” in Gujarati, this is the place to find it.