ઠપકો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Ṭhapakō Opposite Word in Gujarati

ઠપકો નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Ṭhapakō Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
ઠપકોશાબાશી
ṬhapakōŚābāśī

ઠપકો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Ṭhapakō Opposite Word in Gujarati

ઠપકો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શાબાશી છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

ઠપકો નો વિરોધી શબ્દ શાબાશી છે.

ઠપકો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Ṭhapakō” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘ઠપકો નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘ઠપકો’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘ઠપકો શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને ઠપકો અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘ઠપકો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘ઠપકો’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Ṭhapakō in Gujarati, Virudharthi Shabd of Ṭhapakō, ઠપકો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Ṭhapakō in Gujarati, ઠપકો નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘ઠપકો’, Here get the opposite word (antonym) of Ṭhapakō (ઠપકો). The word antonym of “Ṭhapakō (ઠપકો)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Ṭhapakō” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Ṭhapakō (ઠપકો)”. If you’re looking for the antonym of “Ṭhapakō” in Gujarati, this is the place to find it.