અદ્વૈત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Advaita Opposite Word in Gujarati

અદ્વૈત નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Advaita Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
અદ્વૈતદ્વૈત
AdvaitaDvaita

અદ્વૈત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Advaita Opposite Word in Gujarati

અદ્વૈત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દ્વૈત છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

અદ્વૈત નો વિરોધી શબ્દ દ્વૈત છે.

અદ્વૈત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Advaita” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘અદ્વૈત નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘અદ્વૈત’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘અદ્વૈત શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને અદ્વૈત અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘અદ્વૈત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘અદ્વૈત’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Advaita in Gujarati, Virudharthi Shabd of Advaita, અદ્વૈત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Advaita in Gujarati, અદ્વૈત નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘અદ્વૈત’, Here get the opposite word (antonym) of Advaita (અદ્વૈત). The word antonym of “Advaita (અદ્વૈત)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Advaita” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Advaita (અદ્વૈત)”. If you’re looking for the antonym of “Advaita” in Gujarati, this is the place to find it.