અગ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Agra Opposite Word in Gujarati

અગ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Agra Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
અગ્રપૃષ્ઠ
AgraPr̥ṣṭha

અગ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Agra Opposite Word in Gujarati

અગ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પૃષ્ઠ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

અગ્ર નો વિરોધી શબ્દ પૃષ્ઠ છે.

અગ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Agra” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘અગ્ર નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘અગ્ર’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘અગ્ર શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને અગ્ર અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘અગ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘અગ્ર’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Agra in Gujarati, Virudharthi Shabd of Agra, અગ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Agra in Gujarati, અગ્ર નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘અગ્ર’, Here get the opposite word (antonym) of Agra (અગ્ર). The word antonym of “Agra (અગ્ર)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Agra” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Agra (અગ્ર)”. If you’re looking for the antonym of “Agra” in Gujarati, this is the place to find it.