અનુદિન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Anudina Opposite Word in Gujarati

અનુદિન નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Anudina Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
અનુદિનક્વચિત
AnudinaKvacita

અનુદિન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Anudina Opposite Word in Gujarati

અનુદિન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ક્વચિત છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

અનુદિન નો વિરોધી શબ્દ ક્વચિત છે.

અનુદિન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Anudina” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘અનુદિન નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘અનુદિન’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘અનુદિન શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને અનુદિન અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘અનુદિન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘અનુદિન’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Anudina in Gujarati, Virudharthi Shabd of Anudina, અનુદિન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Anudina in Gujarati, અનુદિન નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘અનુદિન’, Here get the opposite word (antonym) of Anudina (અનુદિન). The word antonym of “Anudina (અનુદિન)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Anudina” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Anudina (અનુદિન)”. If you’re looking for the antonym of “Anudina” in Gujarati, this is the place to find it.