અનુગામી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Anugāmī Opposite Word in Gujarati

અનુગામી નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Anugāmī Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
અનુગામીપુરોગામી
AnugāmīPurōgāmī

અનુગામી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Anugāmī Opposite Word in Gujarati

અનુગામી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પુરોગામી છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

અનુગામી નો વિરોધી શબ્દ પુરોગામી છે.

અનુગામી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Anugāmī” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘અનુગામી નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘અનુગામી’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘અનુગામી શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને અનુગામી અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘અનુગામી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘અનુગામી’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Anugāmī in Gujarati, Virudharthi Shabd of Anugāmī, અનુગામી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Anugāmī in Gujarati, અનુગામી નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘અનુગામી’, Here get the opposite word (antonym) of Anugāmī (અનુગામી). The word antonym of “Anugāmī (અનુગામી)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Anugāmī” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Anugāmī (અનુગામી)”. If you’re looking for the antonym of “Anugāmī” in Gujarati, this is the place to find it.