અરિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Ari Opposite Word in Gujarati

અરિ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Ari Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
અરિમિત્ર
AriMitra

અરિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Ari Opposite Word in Gujarati

અરિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મિત્ર છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

અરિ નો વિરોધી શબ્દ મિત્ર છે.

અરિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Ari” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘અરિ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘અરિ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘અરિ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને અરિ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘અરિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘અરિ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Ari in Gujarati, Virudharthi Shabd of Ari, અરિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Ari in Gujarati, અરિ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘અરિ’, Here get the opposite word (antonym) of Ari (અરિ). The word antonym of “Ari (અરિ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Ari” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Ari (અરિ)”. If you’re looking for the antonym of “Ari” in Gujarati, this is the place to find it.