આરોહ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Aroha Opposite Word in Gujarati

આરોહ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Aroha Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
આરોહઅવરોહ
ArohaAvaroha

આરોહ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Aroha Opposite Word in Gujarati

આરોહ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અવરોહ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

આરોહ નો વિરોધી શબ્દ અવરોહ છે.

આરોહ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Aroha” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘આરોહ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘આરોહ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘આરોહ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને આરોહ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘આરોહ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘આરોહ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Aroha in Gujarati, Virudharthi Shabd of Aroha, આરોહ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Aroha in Gujarati, આરોહ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘આરોહ’, Here get the opposite word (antonym) of Aroha (આરોહ). The word antonym of “Aroha (આરોહ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Aroha” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Aroha (આરોહ)”. If you’re looking for the antonym of “Aroha” in Gujarati, this is the place to find it.