અસંગત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Asaṅgata Opposite Word in Gujarati

અસંગત નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Asaṅgata Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
અસંગતસુસંગત
AsaṅgataSusaṅgata

અસંગત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Asaṅgata Opposite Word in Gujarati

અસંગત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સુસંગત છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

અસંગત નો વિરોધી શબ્દ સુસંગત છે.

અસંગત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Asaṅgata” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘અસંગત નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘અસંગત’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘અસંગત શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને અસંગત અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘અસંગત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘અસંગત’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Asaṅgata in Gujarati, Virudharthi Shabd of Asaṅgata, અસંગત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Asaṅgata in Gujarati, અસંગત નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘અસંગત’, Here get the opposite word (antonym) of Asaṅgata (અસંગત). The word antonym of “Asaṅgata (અસંગત)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Asaṅgata” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Asaṅgata (અસંગત)”. If you’re looking for the antonym of “Asaṅgata” in Gujarati, this is the place to find it.