આસ્થા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Āsthā Opposite Word in Gujarati

આસ્થા નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Āsthā Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
આસ્થાઅનાસ્થા
ĀsthāAnāsthā

આસ્થા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Āsthā Opposite Word in Gujarati

આસ્થા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનાસ્થા છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

આસ્થા નો વિરોધી શબ્દ અનાસ્થા છે.

આસ્થા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Āsthā” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘આસ્થા નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘આસ્થા’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘આસ્થા શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને આસ્થા અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘આસ્થા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘આસ્થા’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Āsthā in Gujarati, Virudharthi Shabd of Āsthā, આસ્થા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Āsthā in Gujarati, આસ્થા નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘આસ્થા’, Here get the opposite word (antonym) of Āsthā (આસ્થા). The word antonym of “Āsthā (આસ્થા)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Āsthā” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Āsthā (આસ્થા)”. If you’re looking for the antonym of “Āsthā” in Gujarati, this is the place to find it.