ધવલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Dhavala Opposite Word in Gujarati

ધવલ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Dhavala Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
ધવલકાળું
DhavalaKāḷuṁ

ધવલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Dhavala Opposite Word in Gujarati

ધવલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કાળું છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

ધવલ નો વિરોધી શબ્દ કાળું છે.

ધવલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Dhavala” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘ધવલ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘ધવલ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘ધવલ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને ધવલ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘ધવલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘ધવલ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Dhavala in Gujarati, Virudharthi Shabd of Dhavala, ધવલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Dhavala in Gujarati, ધવલ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘ધવલ’, Here get the opposite word (antonym) of Dhavala (ધવલ). The word antonym of “Dhavala (ધવલ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Dhavala” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Dhavala (ધવલ)”. If you’re looking for the antonym of “Dhavala” in Gujarati, this is the place to find it.