આસ્થા નો અર્થ: આસ્થા શબ્દનો અર્થ શું છે | Astha Meaning in Gujarati

આસ્થા નો અર્થ (Astha Meaning in Gujarati): આ લેખમાં આસ્થા નો અર્થ અને ઉપયોગ (ઉદાહરણ) ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યો છે. જો તમે ‘Astha Gujarati Meaning‘ શોધી રહ્યા છો, તો સંપૂર્ણ લેખ વાંચો.

આસ્થા નો અર્થ | Astha Gujarati Meaning

શબ્દઅર્થ (MEANING)
આસ્થાઆદર, માન, શ્રદ્ધા, આકીન મૂડી, પૂંજી, અસ્થિર, ખુશખુશાલ, નસીબદાર, સક્રિય, સચેત, ઉદાર, આધુનિક, ગંભીર, સક્ષમ, મૈત્રીપૂર્ણ, સર્જનાત્મક, સ્વભાવગત, અચળતા, વિશ્વાસ, યકીન, પૂજ્યબુદ્ધિ, પ્રબળ સ્થિતિ, મક્કમપણું સ્થિરતા.
AsthaAdara, māna, Sraddha, Akina Mūḍī, Pūn̄jī, Asthira, Khuśakhuśāla, Nasībadāra, Sakriya, Sacēta, Udāra, Adhunika, Gambhīra, Sakṣama, Maitrīpūrṇa, Sarjanātmaka, Svabhāvagata, Acaḷatā, Viśvāsa, Yakīna, Pūjyabud’dhi, Prabaḷa Sthiti, Makkamapaṇuṁ Sthiratā.

આસ્થા શબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં ઉપયોગ થતો છે જે સંસ્કૃત શબ્દ “આસ્તિક્ય”થી આવેલો છે. આ શબ્દનો અર્થ સમજાય તો આસ્થા એક વ્યક્તિના મનમાં જ હોતી નથી, બદલે તેને જીવનની સારવાર અને આત્મવિશ્વાસ વડે સંબંધિત કરે છે.

આસ્થા એક વ્યક્તિનો આત્મવિશ્વાસ છે જે તેને પ્રાપ્ત થાયેલા સમસ્યાઓ અને પરિસ્થિતિઓ સામે સામે સામર્થ્ય આપે છે. આસ્થા એ માનવજીવનની એક મહત્વાકાંક્ષા છે જે વ્યક્તિને સમસ્યાઓ અને કઠિનાઇઓ સામે સામર્થ્ય અને આત્મવિશ્વાસ આપે છે.

આસ્થાવાન વ્યક્તિ જીવનમાં પ્રસન્નતા અને સમાધાનની સ્થિતિમાં રહે છે કારણકે તેમને આત્મવિશ્વાસ હોય છે જે તેને પરિસ્થિતિઓથી ઉભી કરે છે અને સમસ્યાઓનો સામન કરવાની તૈયારી કરે છે. આસ્થા નો અર્થ (Astha Meaning in Gujarati) નીચે આપેલ છે.

આસ્થા શબ્દનો અર્થ શું છે | Astha Sabdano Arth Su Che

આસ્થા શબ્દનો અર્થ થાય છે ‘આદર, માન, શ્રદ્ધા, આકીન મૂડી, પૂંજી, અસ્થિર, ખુશખુશાલ, નસીબદાર, સક્રિય, સચેત, ઉદાર, આધુનિક, ગંભીર, સક્ષમ, મૈત્રીપૂર્ણ, સર્જનાત્મક, સ્વભાવગત, અચળતા, વિશ્વાસ, યકીન, પૂજ્યબુદ્ધિ, પ્રબળ સ્થિતિ, મક્કમપણું સ્થિરતા.’

આસ્થા શબ્દનો વાક્ય ઉપયોગ – ઉદાહરણ (ગુજરાતીમાં અંગ્રેજી અનુવાદ સાથે)

 1. જેમને આસ્થા છે તે જીવનમાં પ્રસન્ન અને સમાધાનપૂર્વક રહે છે. (A person who has faith remains happy and content in life.)
 2. જીવનની કઠિનાઇઓને સામન કરવા માટે એક વ્યક્તિને આસ્થાની જરૂર છે. (Faith is essential for a person to face the hardships of life.)
 3. આપણા આસ્થાવાન હોવા બદલ જીવનમાં સમસ્યાઓનો સામન કરવો તૈયાર થઈએ. (Prepare yourself to face problems in life by having faith.)

વધુ ઉદાહરણ અહીં ક્લિક કરો: આસ્થા શબ્દનો વાક્ય ઉપયોગ ઉદાહરણ

પણ વાંચો: આસ્થા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ

Astha Meaning in Gujarati (આસ્થા)

આસ્થા શબ્દના તમામ અર્થો અહીં આપવામાં આવ્યા છે.

 • આદર
 • માન
 • શ્રદ્ધા
 • આકીન મૂડી
 • પૂંજી
 • અસ્થિર
 • વિશ્વાસ
 • યકીન
 • ખુશખુશાલ
 • નસીબદાર
 • સક્રિય
 • સચેત
 • ઉદાર
 • આધુનિક
 • પૂજ્યબુદ્ધિ
 • અચળતા
 • ગંભીર
 • સક્ષમ
 • મૈત્રીપૂર્ણ
 • સર્જનાત્મક
 • સ્વભાવગત
 • પ્રબળ સ્થિતિ
 • મક્કમપણું સ્થિરતા