Skip to content
Home » आय ए एस चा फुल फॉर्म | IAS चे पूर्ण नाव काय आहे

आय ए एस चा फुल फॉर्म | IAS चे पूर्ण नाव काय आहे

    IAS चा मराठीमध्ये अर्थ ‘भारतीय प्रशासकीय सेवा’ असा होतो।

    IAS चा मराठी मध्ये फुल फॉर्म ‘भारतीय प्रशासकीय सेवा’ आहे।