ઇન્સાનિયત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Insāniyata Opposite Word in Gujarati

ઇન્સાનિયત નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Insāniyata Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
ઇન્સાનિયતહેવાનિયત
InsāniyataHēvāniyata

ઇન્સાનિયત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Insāniyata Opposite Word in Gujarati

ઇન્સાનિયત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ હેવાનિયત છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

ઇન્સાનિયત નો વિરોધી શબ્દ હેવાનિયત છે.

ઇન્સાનિયત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Insāniyata” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘ઇન્સાનિયત નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘ઇન્સાનિયત’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘ઇન્સાનિયત શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને ઇન્સાનિયત અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘ઇન્સાનિયત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘ઇન્સાનિયત’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Insāniyata in Gujarati, Virudharthi Shabd of Insāniyata, ઇન્સાનિયત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Insāniyata in Gujarati, ઇન્સાનિયત નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘ઇન્સાનિયત’, Here get the opposite word (antonym) of Insāniyata (ઇન્સાનિયત). The word antonym of “Insāniyata (ઇન્સાનિયત)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Insāniyata” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Insāniyata (ઇન્સાનિયત)”. If you’re looking for the antonym of “Insāniyata” in Gujarati, this is the place to find it.