જ્યેષ્ઠ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Jyēṣṭha Opposite Word in Gujarati

જ્યેષ્ઠ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Jyēṣṭha Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
જ્યેષ્ઠકનિષ્ઠ
JyēṣṭhaKaniṣṭha

જ્યેષ્ઠ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Jyēṣṭha Opposite Word in Gujarati

જ્યેષ્ઠ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કનિષ્ઠ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

જ્યેષ્ઠ નો વિરોધી શબ્દ કનિષ્ઠ છે.

જ્યેષ્ઠ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Jyēṣṭha” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘જ્યેષ્ઠ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘જ્યેષ્ઠ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘જ્યેષ્ઠ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને જ્યેષ્ઠ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘જ્યેષ્ઠ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘જ્યેષ્ઠ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Jyēṣṭha in Gujarati, Virudharthi Shabd of Jyēṣṭha, જ્યેષ્ઠ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Jyēṣṭha in Gujarati, જ્યેષ્ઠ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘જ્યેષ્ઠ’, Here get the opposite word (antonym) of Jyēṣṭha (જ્યેષ્ઠ). The word antonym of “Jyēṣṭha (જ્યેષ્ઠ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Jyēṣṭha” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Jyēṣṭha (જ્યેષ્ઠ)”. If you’re looking for the antonym of “Jyēṣṭha” in Gujarati, this is the place to find it.