अधिक विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Adhik Virudharthi Shabd in Marathi

Adhik Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अधिक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अधिक शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अधिक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अधिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Adhik Virudharthi Shabd:

अधिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘ऊणे’ असा आहे.

अधिक म्हणजे अधिक म्हणजे जास्त किंवा जास्त प्रमाणात., तर ऊणे म्हणजे ऊणे म्हणजे कमी किंवा कमी प्रमाणात.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अधिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Adhik Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याच्या उत्पन्नात अधिक वाढ झाली.
  • अधिक प्रमाणात काम करा.
  • त्याचे उत्पन्न ऊणे आहे.
  • ऊणे प्रमाणात संसाधने वापरा.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Adhik Virudharthi Shabd in Marathi | अधिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अधिकऊणे
अर्थ: अधिक म्हणजे जास्त किंवा जास्त प्रमाणात.अर्थ: ऊणे म्हणजे कमी किंवा कमी प्रमाणात.
उदाहरण:
– त्याच्या उत्पन्नात अधिक वाढ झाली.
– अधिक प्रमाणात काम करा.
उदाहरण:
– त्याचे उत्पन्न ऊणे आहे.
– ऊणे प्रमाणात संसाधने वापरा.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अधिक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top