નેકી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Nēkī Opposite Word in Gujarati

નેકી નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Nēkī Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
નેકીબદી
NēkīBadī

નેકી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Nēkī Opposite Word in Gujarati

નેકી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બદી છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

નેકી નો વિરોધી શબ્દ બદી છે.

નેકી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Nēkī” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘નેકી નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘નેકી’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘નેકી શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને નેકી અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘નેકી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘નેકી’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Nēkī in Gujarati, Virudharthi Shabd of Nēkī, નેકી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Nēkī in Gujarati, નેકી નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘નેકી’, Here get the opposite word (antonym) of Nēkī (નેકી). The word antonym of “Nēkī (નેકી)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Nēkī” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Nēkī (નેકી)”. If you’re looking for the antonym of “Nēkī” in Gujarati, this is the place to find it.