પરોક્ષ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Parōkṣa Opposite Word in Gujarati

પરોક્ષ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Parōkṣa Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
પરોક્ષપ્રત્યક્ષ
ParōkṣaPratyakṣa

પરોક્ષ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Parōkṣa Opposite Word in Gujarati

પરોક્ષ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રત્યક્ષ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ

એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

પરોક્ષ નો વિરોધી શબ્દ પ્રત્યક્ષ છે.

પરોક્ષ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Parōkṣa” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘પરોક્ષ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘પરોક્ષ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘પરોક્ષ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને પરોક્ષ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘પરોક્ષ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘પરોક્ષ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Parōkṣa in Gujarati, Virudharthi Shabd of Parōkṣa, પરોક્ષ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Parōkṣa in Gujarati, પરોક્ષ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘પરોક્ષ’, Here get the opposite word (antonym) of Parōkṣa (પરોક્ષ). The word antonym of “Parōkṣa (પરોક્ષ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Parōkṣa” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Parōkṣa (પરોક્ષ)”. If you’re looking for the antonym of “Parōkṣa” in Gujarati, this is the place to find it.