પુરોગામી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Purōgāmī Opposite Word in Gujarati

પુરોગામી નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Purōgāmī Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
પુરોગામીઅનુગામી
PurōgāmīAnugāmī

પુરોગામી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Purōgāmī Opposite Word in Gujarati

પુરોગામી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનુગામી છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ

એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

પુરોગામી નો વિરોધી શબ્દ અનુગામી છે.

પુરોગામી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Purōgāmī” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘પુરોગામી નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘પુરોગામી’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘પુરોગામી શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને પુરોગામી અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘પુરોગામી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘પુરોગામી’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Purōgāmī in Gujarati, Virudharthi Shabd of Purōgāmī, પુરોગામી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Purōgāmī in Gujarati, પુરોગામી નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘પુરોગામી’, Here get the opposite word (antonym) of Purōgāmī (પુરોગામી). The word antonym of “Purōgāmī (પુરોગામી)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Purōgāmī” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Purōgāmī (પુરોગામી)”. If you’re looking for the antonym of “Purōgāmī” in Gujarati, this is the place to find it.