રળિયાત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Raḷiyāta Opposite Word in Gujarati

રળિયાત નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Raḷiyāta Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
રળિયાતઉદાસ
RaḷiyātaUdāsa

રળિયાત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Raḷiyāta Opposite Word in Gujarati

રળિયાત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઉદાસ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ

એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

રળિયાત નો વિરોધી શબ્દ ઉદાસ છે.

રળિયાત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Raḷiyāta” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘રળિયાત નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘રળિયાત’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘રળિયાત શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને રળિયાત અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘રળિયાત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘રળિયાત’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Raḷiyāta in Gujarati, Virudharthi Shabd of Raḷiyāta, રળિયાત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Raḷiyāta in Gujarati, રળિયાત નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘રળિયાત’, Here get the opposite word (antonym) of Raḷiyāta (રળિયાત). The word antonym of “Raḷiyāta (રળિયાત)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Raḷiyāta” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Raḷiyāta (રળિયાત)”. If you’re looking for the antonym of “Raḷiyāta” in Gujarati, this is the place to find it.