સંધિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Sandhi Opposite Word in Gujarati

સંધિ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Sandhi Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
સંધિવિગ્રહ
SandhiVigraha

સંધિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Sandhi Opposite Word in Gujarati

સંધિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વિગ્રહ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

સંધિ નો વિરોધી શબ્દ વિગ્રહ છે.

સંધિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Sandhi” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘સંધિ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘સંધિ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘સંધિ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને સંધિ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘સંધિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘સંધિ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Sandhi in Gujarati, Virudharthi Shabd of Sandhi, સંધિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Sandhi in Gujarati, સંધિ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘સંધિ’, Here get the opposite word (antonym) of Sandhi (સંધિ). The word antonym of “Sandhi (સંધિ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Sandhi” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Sandhi (સંધિ)”. If you’re looking for the antonym of “Sandhi” in Gujarati, this is the place to find it.