સર્જનાત્મક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Sarjanātmaka Opposite Word in Gujarati

સર્જનાત્મક નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Sarjanātmaka Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
સર્જનાત્મકખંડનાત્મક
SarjanātmakaKhaṇḍanātmaka

સર્જનાત્મક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Sarjanātmaka Opposite Word in Gujarati

સર્જનાત્મક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ખંડનાત્મક છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

સર્જનાત્મક નો વિરોધી શબ્દ ખંડનાત્મક છે.

સર્જનાત્મક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Sarjanātmaka” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘સર્જનાત્મક નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘સર્જનાત્મક’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘સર્જનાત્મક શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને સર્જનાત્મક અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘સર્જનાત્મક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘સર્જનાત્મક’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Sarjanātmaka in Gujarati, Virudharthi Shabd of Sarjanātmaka, સર્જનાત્મક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Sarjanātmaka in Gujarati, સર્જનાત્મક નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘સર્જનાત્મક’, Here get the opposite word (antonym) of Sarjanātmaka (સર્જનાત્મક). The word antonym of “Sarjanātmaka (સર્જનાત્મક)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Sarjanātmaka” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Sarjanātmaka (સર્જનાત્મક)”. If you’re looking for the antonym of “Sarjanātmaka” in Gujarati, this is the place to find it.