શિખર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Śikhara Opposite Word in Gujarati

શિખર નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Śikhara Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
શિખરતળેટી
ŚikharaTaḷēṭī

શિખર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Śikhara Opposite Word in Gujarati

શિખર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ તળેટી છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

શિખર નો વિરોધી શબ્દ તળેટી છે.

શિખર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Śikhara” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘શિખર નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘શિખર’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘શિખર શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને શિખર અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘શિખર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘શિખર’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Śikhara in Gujarati, Virudharthi Shabd of Śikhara, શિખર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Śikhara in Gujarati, શિખર નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘શિખર’, Here get the opposite word (antonym) of Śikhara (શિખર). The word antonym of “Śikhara (શિખર)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Śikhara” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Śikhara (શિખર)”. If you’re looking for the antonym of “Śikhara” in Gujarati, this is the place to find it.