સુલભ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Sulabha Opposite Word in Gujarati

સુલભ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Sulabha Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
સુલભદુર્લભ
SulabhaDurlabha

સુલભ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Sulabha Opposite Word in Gujarati

સુલભ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દુર્લભ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

સુલભ નો વિરોધી શબ્દ દુર્લભ છે.

સુલભ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Sulabha” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘સુલભ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘સુલભ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘સુલભ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને સુલભ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘સુલભ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘સુલભ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Sulabha in Gujarati, Virudharthi Shabd of Sulabha, સુલભ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Sulabha in Gujarati, સુલભ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘સુલભ’, Here get the opposite word (antonym) of Sulabha (સુલભ). The word antonym of “Sulabha (સુલભ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Sulabha” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Sulabha (સુલભ)”. If you’re looking for the antonym of “Sulabha” in Gujarati, this is the place to find it.