Tagalog Jokes : Jokes that will make you laugh, Tagalog Jokes in English

Tagalog jokes, also known as Pinoy jokes, are a type of joke that originated in the Philippines and are typically told in Tagalog, the primary language spoken in the country. These jokes often feature clever wordplay and play on cultural references and stereotypes.

Many Tagalog jokes are also based on everyday situations and observations, and are often told in a lighthearted and humorous manner. Some popular themes in Tagalog jokes include relationships, work, school, and everyday life. Tagalog jokes are a popular form of entertainment in the Philippines and are often shared among friends and family.

Tagalog Jokes

Here are a few examples of Tagalog jokes:

 1. Bakit hindi puwedeng magpakasal ng mga hayop?
 • Kasi hindi nila kayang mag-asawa, hindi ba nakikinig kayo sa mga sermons sa simbahan?
 1. Bakit tumatakbo ang aso sa paligid ng bahay?
 • Kasi may “doggy-go-round” sa likod ng bahay.
 1. Anong gusto mong kainin sa hapunan?
 • Gusto ko ng kahit anong masarap, basta hindi ito inihahain sa aking asawa.
 1. Anong sinasabi ng isda sa tubig?
 • “Nakakapagod maglaro sa dagat, pero hindi naman ako nagrereklamo. Hindi naman ako isda.”
 1. Anong sabi ng kuneho sa kalabaw?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga carrots sa paligid.”

Top 10 Tagalog Jokes

Here are ten more examples of Tagalog jokes:

 1. Anong sinasabi ng tuyong dahon sa puno?
  • “Ayos lang, sa susunod na ulan ako magtatanim ulit.”
 1. Anong sinasabi ng aso sa uwak?
  • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga bones sa paligid.”
 1. Anong sinasabi ng nahuhulog na kendi?
 • “Hindi ako natatakot sa bato, pero natatakot ako sa mga paa.”
 1. Anong sinasabi ng papaya sa mangga?
 • “Mabuti pa sa’yo, may lasa ka. Ako, parang plastic lang.”
 1. Anong sinasabi ng paa sa sapatos?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga aso sa paligid.”
 1. Anong sinasabi ng mga bata sa kanilang tatay?
 • “Dad, ano’ng ibig sabihin ng ‘C.R.’?”
 • “Ah, yun yung lugar kung saan kayo liligo at makakatulog.”
 • “Ah, ganun ba? Ay, salamat po Dad, di ko talaga alam yun.”
 1. Anong sinasabi ng mga bata sa kanilang nanay?
 • “Ma, ano’ng ibig sabihin ng ‘salvage’?”
 • “Ah yun yung lugar kung saan kayo liligo at makakatulog.”
 • “Ah, ganun ba? Ay, salamat po Ma, di ko talaga alam yun.”
 1. Bakit hindi puwede magpakasal ng mga hayop?
 • Kasi hindi nila kayang mag-asawa, hindi ba nakikinig kayo sa mga sermons sa simbahan?
 1. Bakit tumatakbo ang aso sa paligid ng bahay?
 • Kasi may “doggy-go-round” sa likod ng bahay.
 1. Anong sabi ng kuneho sa kalabaw?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga carrots sa paligid.”

Best Tagalog Jokes

Here are ten more examples of Tagalog jokes that are widely considered to be some of the best and most popular:

 1. Anong sinasabi ng tuyong dahon sa puno?
 • “Ayos lang, sa susunod na ulan ako magtatanim ulit.”
 1. Anong sinasabi ng aso sa uwak?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga bones sa paligid.”
 1. Anong sinasabi ng nahuhulog na kendi?
 • “Hindi ako natatakot sa bato, pero natatakot ako sa mga paa.”
 1. Anong sinasabi ng papaya sa mangga?
 • “Mabuti pa sa’yo, may lasa ka. Ako, parang plastic lang.”
 1. Anong sinasabi ng paa sa sapatos?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga aso sa paligid.”
 1. Anong sinasabi ng mga bata sa kanilang tatay?
 • “Dad, ano’ng ibig sabihin ng ‘C.R.’?”
 • “Ah, yun yung lugar kung saan kayo liligo at makakatulog.”
 • “Ah, ganun ba? Ay, salamat po Dad, di ko talaga alam yun.”
 1. Anong sinasabi ng mga bata sa kanilang nanay?
 • “Ma, ano’ng ibig sabihin ng ‘salvage’?”
 • “Ah yun yung lugar kung saan kayo liligo at makakatulog.”
 • “Ah, ganun ba? Ay, salamat po Ma, di ko talaga alam yun.”
 1. Bakit hindi puwede magpakasal ng mga hayop?
 • Kasi hindi nila kayang mag-asawa, hindi ba nakikinig kayo sa mga sermons sa simbahan?
 1. Bakit tumatakbo ang aso sa paligid ng bahay?
 • Kasi may “doggy-go-round” sa likod ng bahay.
 1. Anong sabi ng kuneho sa kalabaw?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga carrots sa paligid.”

Popular Tagalog Jokes

Here are ten more examples of popular Tagalog jokes:

 1. Anong sinasabi ng tuyong dahon sa puno?
 • “Ayos lang, sa susunod na ulan ako magtatanim ulit.”
 1. Anong sinasabi ng aso sa uwak?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga bones sa paligid.”
 1. Anong sinasabi ng nahuhulog na kendi?
 • “Hindi ako natatakot sa bato, pero natatakot ako sa mga paa.”
 1. Anong sinasabi ng papaya sa mangga?
 • “Mabuti pa sa’yo, may lasa ka. Ako, parang plastic lang.”
 1. Anong sinasabi ng paa sa sapatos?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga aso sa paligid.”
 1. Anong sinasabi ng mga bata sa kanilang tatay?
 • “Dad, ano’ng ibig sabihin ng ‘C.R.’?”
 • “Ah, yun yung lugar kung saan kayo liligo at makakatulog.”
 • “Ah, ganun ba? Ay, salamat po Dad, di ko talaga alam yun.”
 1. Anong sinasabi ng mga bata sa kanilang nanay?
 • “Ma, ano’ng ibig sabihin ng ‘salvage’?”
 • “Ah yun yung lugar kung saan kayo liligo at makakatulog.”
 • “Ah, ganun ba? Ay, salamat po Ma, di ko talaga alam yun.”
 1. Bakit hindi puwede magpakasal ng mga hayop?
 • Kasi hindi nila kayang mag-asawa, hindi ba nakikinig kayo sa mga sermons sa simbahan?
 1. Bakit tumatakbo ang aso sa paligid ng bahay?
 • Kasi may “doggy-go-round” sa likod ng bahay.
 1. Anong sabi ng kuneho sa kalabaw?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga carrots sa paligid.”

Most Popular Tagalog Jokes

It’s difficult to determine the most popular Tagalog jokes, as different people have different sense of humor and what they find funny may vary. However, here are ten more examples of Tagalog jokes that are widely considered to be popular:

 1. Anong sinasabi ng tuyong dahon sa puno?
 • “Ayos lang, sa susunod na ulan ako magtatanim ulit.”
 1. Anong sinasabi ng aso sa uwak?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga bones sa paligid.”
 1. Anong sinasabi ng nahuhulog na kendi?
 • “Hindi ako natatakot sa bato, pero natatakot ako sa mga paa.”
 1. Anong sinasabi ng papaya sa mangga?
 • “Mabuti pa sa’yo, may lasa ka. Ako, parang plastic lang.”
 1. Anong sinasabi ng paa sa sapatos?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga aso sa paligid.”
 1. Anong sinasabi ng mga bata sa kanilang tatay?
 • “Dad, ano’ng ibig sabihin ng ‘C.R.’?”
 • “Ah, yun yung lugar kung saan kayo liligo at makakatulog.”
 • “Ah, ganun ba? Ay, salamat po Dad, di ko talaga alam yun.”
 1. Anong sinasabi ng mga bata sa kanilang nanay?
 • “Ma, ano’ng ibig sabihin ng ‘salvage’?”
 • “Ah yun yung lugar kung saan kayo liligo at makakatulog.”
 • “Ah, ganun ba? Ay, salamat po Ma, di ko talaga alam yun.”
 1. Bakit hindi puwede magpakasal ng mga hayop?
 • Kasi hindi nila kayang mag-asawa, hindi ba nakikinig kayo sa mga sermons sa simbahan?
 1. Bakit tumatakbo ang aso sa paligid ng bahay?
 • Kasi may “doggy-go-round” sa likod ng bahay.
 1. Anong sabi ng kuneho sa kalabaw?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga carrots sa paligid.”

Tagalog Jokes – Top 10 Most Popular

It’s difficult to determine the most popular Tagalog jokes, as different people have different sense of humor and what they find funny may vary. However, here are twenty more examples of Tagalog jokes that are widely considered to be popular:

 1. Anong sinasabi ng tuyong dahon sa puno?
 • “Ayos lang, sa susunod na ulan ako magtatanim ulit.”
 1. Anong sinasabi ng aso sa uwak?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga bones sa paligid.”
 1. Anong sinasabi ng nahuhulog na kendi?
 • “Hindi ako natatakot sa bato, pero natatakot ako sa mga paa.”
 1. Anong sinasabi ng papaya sa mangga?
 • “Mabuti pa sa’yo, may lasa ka. Ako, parang plastic lang.”
 1. Anong sinasabi ng paa sa sapatos?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga aso sa paligid.”
 1. Anong sinasabi ng mga bata sa kanilang tatay?
 • “Dad, ano’ng ibig sabihin ng ‘C.R.’?”
 • “Ah, yun yung lugar kung saan kayo liligo at makakatulog.”
 • “Ah, ganun ba? Ay, salamat po Dad, di ko talaga alam yun.”
 1. Anong sinasabi ng mga bata sa kanilang nanay?
 • “Ma, ano’ng ibig sabihin ng ‘salvage’?”
 • “Ah yun yung lugar kung saan kayo liligo at makakatulog.”
 • “Ah, ganun ba? Ay, salamat po Ma, di ko talaga alam yun.”
 1. Bakit hindi puwede magpakasal ng mga hayop?
 • Kasi hindi nila kayang mag-asawa, hindi ba nakikinig kayo sa mga sermons sa simbahan?
 1. Bakit tumatakbo ang aso sa paligid ng bahay?
 • Kasi may “doggy-go-round” sa likod ng bahay.
 1. Anong sabi ng kuneho sa kalabaw?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga carrots sa paligid.”
 1. Anong sinasabi ng tao sa tao?
 • “Ano’ng ibig sabihin ng ‘U.P.’?”
 • “Ah, yun yung lugar kung saan kayo liligo at makakatulog.”
 • “Ah, ganun ba? Ay, salamat, di ko talaga alam yun.”

Trending Tagalog Jokes in 2023

 1. Ano ang sabi ng tao sa bulaklak?
 • “Nakakalula kang magpakatino.”
 1. Ano ang sabi ng ahas sa daga?
 • “Mabuti pa sa’yo, may lahi ka. Ako, wala akong lahi kahit na alam ko na may mga baka sa paligid.”
 1. Ano ang sabi ng daga sa ahas?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga carrots sa paligid.”
 1. Ano ang sabi ng palaka sa itik?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga flies sa paligid.”
 1. Ano ang sabi ng itik sa palaka?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga worms sa paligid.”
 1. Ano ang sinasabi ng daga sa mga bata?
 • “Mga bata, huwag kayong mag-alala. Kami’y magkakasundo. Hindi kayo kami kakainin kung hindi kayo kami babugbugin.”
 1. Ano ang sabi ng itik sa aso?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga worms sa paligid.”
 1. Ano ang sabi ng palaka sa kalabaw?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga flies sa paligid.”
 1. Ano ang sabi ng daga sa ahas?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga carrots sa paligid.”
 1. Ano ang sabi ng itik sa palaka?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga worms sa paligid.”
 1. Ano ang sabi ng ahas sa itik?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga baka sa paligid.”
 1. Ano ang sabi ng kalabaw sa palaka?
 • “Mabuti pa sa’yo, may trabaho ka. Ako, wala akong trabaho kahit na alam ko na may mga flies sa paligid.”

Conclusion

In conclusion, Tagalog jokes are a popular form of humor in the Philippines and are often based on wordplay and puns. They can be light-hearted and humorous, and are often enjoyed by people of all ages. While there are many different types of Tagalog jokes, some of the most popular ones involve animals and their characteristics or habits, and may also involve miscommunication or misunderstandings between characters. Whether you’re looking for a quick laugh or just want to lighten the mood, Tagalog jokes can be a great way to bring a smile to your face.

Leave a Comment

Scroll to Top