તરબતર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Tarabatara Opposite Word in Gujarati

તરબતર નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Tarabatara Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
તરબતરકોરેકોરુ
TarabataraKōrēkōru

તરબતર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Tarabatara Opposite Word in Gujarati

તરબતર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કોરેકોરુ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

તરબતર નો વિરોધી શબ્દ કોરેકોરુ છે.

તરબતર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Tarabatara” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘તરબતર નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘તરબતર’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘તરબતર શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને તરબતર અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘તરબતર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘તરબતર’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Tarabatara in Gujarati, Virudharthi Shabd of Tarabatara, તરબતર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Tarabatara in Gujarati, તરબતર નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘તરબતર’, Here get the opposite word (antonym) of Tarabatara (તરબતર). The word antonym of “Tarabatara (તરબતર)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Tarabatara” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Tarabatara (તરબતર)”. If you’re looking for the antonym of “Tarabatara” in Gujarati, this is the place to find it.