તૃષા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Tr̥ṣā Opposite Word in Gujarati

તૃષા નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Tr̥ṣā Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
તૃષાતૃપ્તિ
Tr̥ṣāTr̥ipti

તૃષા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Tr̥ṣā Opposite Word in Gujarati

તૃષા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ તૃપ્તિ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

તૃષા નો વિરોધી શબ્દ તૃપ્તિ છે.

તૃષા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Tr̥ṣā” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘તૃષા નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘તૃષા’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘તૃષા શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને તૃષા અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘તૃષા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘તૃષા’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Tr̥ṣā in Gujarati, Virudharthi Shabd of Tr̥ṣā, તૃષા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Tr̥ṣā in Gujarati, તૃષા નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘તૃષા’, Here get the opposite word (antonym) of Tr̥ṣā (તૃષા). The word antonym of “Tr̥ṣā (તૃષા)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Tr̥ṣā” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Tr̥ṣā (તૃષા)”. If you’re looking for the antonym of “Tr̥ṣā” in Gujarati, this is the place to find it.