ઉજાસ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Ujāsa Opposite Word in Gujarati

ઉજાસ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Ujāsa Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
ઉજાસતિમિર
UjāsaTimira

ઉજાસ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Ujāsa Opposite Word in Gujarati

ઉજાસ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ તિમિર છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

ઉજાસ નો વિરોધી શબ્દ તિમિર છે.

ઉજાસ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Ujāsa” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘ઉજાસ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘ઉજાસ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘ઉજાસ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને ઉજાસ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘ઉજાસ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘ઉજાસ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Ujāsa in Gujarati, Virudharthi Shabd of Ujāsa, ઉજાસ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Ujāsa in Gujarati, ઉજાસ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘ઉજાસ’, Here get the opposite word (antonym) of Ujāsa (ઉજાસ). The word antonym of “Ujāsa (ઉજાસ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Ujāsa” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Ujāsa (ઉજાસ)”. If you’re looking for the antonym of “Ujāsa” in Gujarati, this is the place to find it.