ઉલાળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Ulāḷa Opposite Word in Gujarati

ઉલાળ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Ulāḷa Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
ઉલાળઘરાળ
UlāḷaGharāḷa

ઉલાળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Ulāḷa Opposite Word in Gujarati

ઉલાળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઘરાળ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

ઉલાળ નો વિરોધી શબ્દ ઘરાળ છે.

ઉલાળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Ulāḷa” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘ઉલાળ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘ઉલાળ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘ઉલાળ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને ઉલાળ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘ઉલાળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘ઉલાળ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Ulāḷa in Gujarati, Virudharthi Shabd of Ulāḷa, ઉલાળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Ulāḷa in Gujarati, ઉલાળ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘ઉલાળ’, Here get the opposite word (antonym) of Ulāḷa (ઉલાળ). The word antonym of “Ulāḷa (ઉલાળ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Ulāḷa” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Ulāḷa (ઉલાળ)”. If you’re looking for the antonym of “Ulāḷa” in Gujarati, this is the place to find it.