વિરાધના નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Virādhanā Opposite Word in Gujarati

વિરાધના નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Virādhanā Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
વિરાધનાઅક્ષત
VirādhanāAkṣata

વિરાધના નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Virādhanā Opposite Word in Gujarati

વિરાધના નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અક્ષત છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

વિરાધના નો વિરોધી શબ્દ અક્ષત છે.

વિરાધના નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Virādhanā” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘વિરાધના નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘વિરાધના’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘વિરાધના શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને વિરાધના અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘વિરાધના નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘વિરાધના’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Virādhanā in Gujarati, Virudharthi Shabd of Virādhanā, વિરાધના નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Virādhanā in Gujarati, વિરાધના નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘વિરાધના’, Here get the opposite word (antonym) of Virādhanā (વિરાધના). The word antonym of “Virādhanā (વિરાધના)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Virādhanā” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Virādhanā (વિરાધના)”. If you’re looking for the antonym of “Virādhanā” in Gujarati, this is the place to find it.