વૃજિન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Vr̥jina Opposite Word in Gujarati

વૃજિન નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Vr̥jina Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
વૃજિનસુખી
Vr̥jinaSukhī

વૃજિન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Vr̥jina Opposite Word in Gujarati

વૃજિન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સુખી છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

વૃજિન નો વિરોધી શબ્દ સુખી છે.

વૃજિન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Vr̥jina” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘વૃજિન નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘વૃજિન’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘વૃજિન શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને વૃજિન અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘વૃજિન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘વૃજિન’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Vr̥jina in Gujarati, Virudharthi Shabd of Vr̥jina, વૃજિન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Vr̥jina in Gujarati, વૃજિન નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘વૃજિન’, Here get the opposite word (antonym) of Vr̥jina (વૃજિન). The word antonym of “Vr̥jina (વૃજિન)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Vr̥jina” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Vr̥jina (વૃજિન)”. If you’re looking for the antonym of “Vr̥jina” in Gujarati, this is the place to find it.