વ્યક્તિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Vyakti Opposite Word in Gujarati

વ્યક્તિ નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Vyakti Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
વ્યક્તિસમષ્ટિ
VyaktiSamaṣṭi

વ્યક્તિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Vyakti Opposite Word in Gujarati

વ્યક્તિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સમષ્ટિ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

વ્યક્તિ નો વિરોધી શબ્દ સમષ્ટિ છે.

વ્યક્તિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Vyakti” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘વ્યક્તિ નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘વ્યક્તિ’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘વ્યક્તિ શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને વ્યક્તિ અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘વ્યક્તિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘વ્યક્તિ’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Vyakti in Gujarati, Virudharthi Shabd of Vyakti, વ્યક્તિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Vyakti in Gujarati, વ્યક્તિ નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘વ્યક્તિ’, Here get the opposite word (antonym) of Vyakti (વ્યક્તિ). The word antonym of “Vyakti (વ્યક્તિ)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Vyakti” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Vyakti (વ્યક્તિ)”. If you’re looking for the antonym of “Vyakti” in Gujarati, this is the place to find it.