યજમાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Yajamāna Opposite Word in Gujarati

યજમાન નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Yajamāna Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
યજમાનઅતિથિ
YajamānaAtithi

યજમાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Yajamāna Opposite Word in Gujarati

યજમાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અતિથિ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

યજમાન નો વિરોધી શબ્દ અતિથિ છે.

યજમાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Yajamāna” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘યજમાન નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘યજમાન’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘યજમાન શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને યજમાન અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘યજમાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘યજમાન’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Yajamāna in Gujarati, Virudharthi Shabd of Yajamāna, યજમાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Yajamāna in Gujarati, યજમાન નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘યજમાન’, Here get the opposite word (antonym) of Yajamāna (યજમાન). The word antonym of “Yajamāna (યજમાન)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Yajamāna” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Yajamāna (યજમાન)”. If you’re looking for the antonym of “Yajamāna” in Gujarati, this is the place to find it.