યામિની નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Yāminī Opposite Word in Gujarati

યામિની નો વિરુદ્ધાર્થી (વિરોધી) શબ્દ ગુજરાતી : Yāminī Opposite Word (Antonyms) in Gujarati

શબ્દવિરુદ્ધાર્થી શબ્દ | Opposite Word
યામિનીદિન
YāminīDina

યામિની નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુજરાતી | Yāminī Opposite Word in Gujarati

યામિની નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દિન છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિરોધી શબ્દને ‘વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (opposite words, viruddhaarthi shabd)’ સાથે ‘વિરોધી શબ્દ (antonyms)’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બે એવા શબ્દો જેનો અર્થ એક બીજાથી વિપરીત થતો હોય તો તેવા શબ્દો ને એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થી

કહેવાય છે. એટલે કે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે કે એવા શબ્દો જે એકબીજાથી વિપરીત અર્થ ધરાવતા હોય.”

યામિની નો વિરોધી શબ્દ દિન છે.

યામિની નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ (વિરોધી શબ્દ) ગુજરાતી | Antonym of “Yāminī” in Gujarati

Career AlertGujarati પોર્ટલમાં તમે ‘યામિની નો વિરોધી શબ્દ’ જાણી શકો છો, સાથે ‘યામિની’ શબ્દની વ્યુત્પતિ અથવા નિર્વચનની માહિતી પણ મળી શકે છે. આ લેખ ‘યામિની શબ્દ’ સાથે ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ અને English મીનિંગની સાથે વાક્ય પ્રયોગ કરીને યામિની અને તેના વિરોધી શબ્દ (Opposite Word or Antonyms) જેવા શબ્દોની માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે તમને ‘યામિની નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ’ સાચી રીતે સમજાય તેવી પૂર્ણ માહિતી આપે છે. અહીં ‘યામિની’ નું વિરોધીશબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં આપવામાં આવ્યું છે.

What is Opposite Word of Yāminī in Gujarati, Virudharthi Shabd of Yāminī, યામિની નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, Antonyms of Yāminī in Gujarati, યામિની નો વિરોધી શબ્દ. Viparitarthak Words of ‘યામિની’, Here get the opposite word (antonym) of Yāminī (યામિની). The word antonym of “Yāminī (યામિની)” can be found in “Career Alert Gujarati“. This resource also provides the derivation of the word “Yāminī” for further understanding. Both “Virudharthi” and “viparitarthak” convey the opposite meaning of “Yāminī (યામિની)”. If you’re looking for the antonym of “Yāminī” in Gujarati, this is the place to find it.